Ticketer keskkonna kasutustingimused

1. Üldsätted
1.1 Veebilehel http://www.ticketer.ee on Ticketer OÜ (registrikood 14136022, KMKR: EE101917733, aadress Tatari 64, 10134 Tallinn, Eesti) poolt loodud reaalajas töötav internetipõhine kultuuri-, spordi-, meelelahutuse-, festivali- ja muusikasündmuste piletite (edaspidi nimetatud pilet) müügikeskkond (edaspidi nimetatud keskkond).
1.2 Keskkonna kasutamisega ja piletite ostmisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.
1.3 Kui keskkonna kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.
1.4 Ticketer müüb pileteid korraldajate nimel. Keskkonna kaudu pileteid müües ei võta Ticketer mingisugust vastutust sündmuse korraldamise, samuti selle kvaliteedi ja vastavuse eest korraldaja poolt teatavaks tehtud sündmuse eelsele teabele ja reklaamilubadustele. Kliendi pretensiooni edastab Ticketer korraldajale.
1.5 Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Ticketer ei ole kohustatud neid kontrollima.
1.6 Andmete sisestamisega keskkonda annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise täitmisega.
1.7 Ticketeril ja korraldajal on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud keskkonna tingimusi, Ticketeri või korraldaja poolt teatavaks tehtud juhiseid või korraldusi sh näiteks kui klient ei ole võimeline ammendavalt tõendama ostu sooritamist.
2. Keskkonna kasutamine
2.1 Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning keskkonnas kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne ostu sooritamist kuvatakse keskkonnas kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.
2.2 Ticketeril on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi või keskkonna juhiseid või ei ole tasunud ostu eest.
2.3 Piletid ja muu ostuga seotud info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile, kui klient on selleks soovi avaldanud e-posti aadressi avaldamisega ostu eelselt. Juhul, kui piletid ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile ühe tunni jooksul pärast tasumist, peab klient sellest koheselt Ticketeri informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama Ticketeri, kui ilmnevad muud keskkonna kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.
2.4 Klient on keskkonna kasutamisel kohustatud:
  • 2.4.1 tagama kogu tema poolt keskkonda kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
  • 2.4.2 mitte edastama keskkonna kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
  • 2.4.3 mitte kasutama keskkonda spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
  • 2.4.4 mitte saatma keskkonna kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;
  • 2.4.5 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama keskkonda või selle sisu ja pileteid.
3. Keskkonnas kuvatud informatsioon
3.1 Ticketer teeb kõik endast sõltuva, et keskkonnas kuvatud informatsioon sündmuste ning piletite müügitingimuste kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult hinnad, kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. Keskkond tagab, et informatsioon on kuvatud korraldaja poolt keskkonnale edastatud viisil, kuid ei garanteeri informatsiooni õigsust. Keskkond teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist.
4. Maksetingimused ja tasud
4.1 Kliendi poolt keskkonna vahendusel pileti ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide Ticketeri ja korraldaja poolt keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.
4.2 Piletite hinnad on keskkonnas esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.3 Piletite eest saab tasuda Maksekeskus AS vahendusel Eesti panga linkidega.
5. Pretensioonide esitamine, piletite tagastused ja tarbija taganemisõigus
5.1 Palume tähele panna, et Ticketeril ei ole võimalik käsitleda pretensioone, mis puudutavad sündmuse korraldamist või korraldamisega seotud tingimusi.
5.2 Kui klient leiab, et sündmus ei vasta korraldaja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb korraldajat sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul sündmuse lõppemisest, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada sündmuse korraldaja vastu ja saata kas otse korraldaja posti- või elektronposti aadressile või keskkonna või Ticketeri posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid sündmuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.
5.3 Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.
5.4 Sündmuse ärajäämisel tagastab Ticketer OÜ kliendile piletite ostusumma tehinguga seotud pangakontole hiljemalt 14 päeva peale vastavasisulise teate avaldamist Ticketeri keskkonnas. Ticketeri tehingutasud ei kuulu tagastamisele.
6. Keskkonna ja selle sisu mitte-sihtotstarbeline kasutamine
6.1 Keskkonna mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma Ticketeri kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
6.2 Igasugune tegevus, millega võib kaasneda keskkonna ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Ticketer ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise.
7. Lõppsätted
7.1 Ticketeril on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende keskkonnas avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.
7.2 Kliendi ja keskkonna vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Rahukohtu 2 Tallinn, 10130, telefon +372 201 707.
7.3 Keskkonna kontaktandmed keskkonna kasutamisega seotud küsimustes: Ticketer OÜ, Tatari 64, 10134 Tallinn, help@ticketer.ee.
Kasutustingimused kehtivad alates 30.10.2016